Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Meindersma-Sybenga Stichting

Doelstelling
Het bestuur stelt zich tot taak de opbrengsten van de bezittingen na aftrek van de gemaakte kosten volledig te bestemmen en uit te keren aan rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen die:
1. het behoud van natuurmonumenten( bij voorkeur in Friesland), beogen, alsook instellingen die monumentenzorg tot doelstelling hebben.
2.voor restauratie van (monumentale)kerken en orgels in het kader van restauraties in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage.
3. een algemeen maatschappelijk belang nastreven.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Meindersma-Sybenga Stichting
Ook bekend als: Meindersma-Sybenga Stichting
Telefoonnummer: 06 44296631 secr. 0513628707 pennm.
K.v.K. Friesland
RSIN/Fiscaal nummer: 0031.98/108
Website adres: Meindersma-Sybenga Stichting
E-mail: taekeokkema@hotmail.com

Adres: Kattebos 79
Postcode: 8446 CP
Plaats: Heerenveen

Postadres: Súdhoekstermiddelweg 1
Postcode: 9077TX
Plaats: Vrouwenparochie

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Mevrouw Mr. O.B. de Nooij-Bolwijn, voorzitter
de heer T.Okkema, secretaris
De heer A.Heida, penningmeester


Ons beleidsplan
Het bestuur van de Meindersma-Sybenga Stichting heeft als doelstelling de bezittingen van de Stichting zo goed en evenwichtig mogelijk te beheren, om optimaal aan haar doelstelling te voldoen. De Stichting bezit onroerend goed, een effectenportefeuiille en liquiditeiten.
Het onroerend goed wordt beheerd door de heer Ir. J.W.Ebbers, rentmeester, de administratie van de effectenportefeuille en liquiditeiten vindt plaats bij een grote Nederlandse bank.
De Stichting werft niet actief gelden.
De besteding van de opbrengsten vinden na verrekening van kosten conform de doelstelling plaats.
In verband met het instandhouden van het vermogen vindt een jaarlijkse boeking ten laste van de exploitatierekening plaats van 15% van de bruto dividenden en 25% van de jaarlijkse rente.
Statutair is het de Stichting uitsluitend mogelijk rechtspersonen te steunen. Niet in aanmerking komen projecten die al zijn gestart of afgerond.

De jaarrekening wordt samengesteld door Deloitte Accountants B.V.


Aanvragen voor een bijdrage alleen schriftelijk via de secretaris, Súdhoekstermiddelweg 1, 9077TX Vrouwenparochie


Ons beloningsbeleid
Het Bestuur ontvangt op grond van artikel 4 van de statuten van de stichting een bestuurdersbeloning bestaande uit een onkostenvergoeding en niet bovenmatig vacatiegeld.
De overige uitvoerende werkzaamheden worden vergoed op basis van en in overeenstemming met de urenbesteding.


Onze uitgeoefende activiteiten 2012
I n 2012 zijn toezeggingen gedaan aan 95 instellingen zoals bedoeld in de doelstelling, variërend van € 500,-tot € 10.000,-. Uitkering van het toegezegde bedrag vind plaats, nadat bericht is ontvangen dat de financiering van het project rond is en dat de betreffende werkzaamheden van start zijn gegaan of zullen gaan.
Om deze toezeggingen te beoordelen vergadert het bestuur in de regel 5 keer per jaar.

Het beheer van de effectenportefeuille en het beleggingsbeleid wordt uitgevoerd en opgesteld door het bestuur. Overleg dienaangaande vindt plaats tijdens de reguliere vergaderingen en zo nodig tussentijds.


Onze uitgeoefende activiteiten 2013
In 2013 zijn aan 85 instellingen toezeggingen gedaan; bedragen variërend van € 450 tot 13.000,-.
Over het algemeen worden de toegezegde bedragen op redelijke termijn uitgekeerd, na bevestiging van het welslagen van de betreffende financiering. Slechts in enkele gevallen moet een instelling worden herinnerd aan de maximale termijn van onze toezegging:deze is namelijk 1 jaar.Onze uitgeoefende activiteiten 2014
Het bestuur heeft in 2014 5 keer vergaderd. Aandacht vragen, naast de binnengekomen verzoeken tot geldelijke steun, de pachtzaken en het beleggingsbeleid.
Er zijn in het afgelopen jaar 171 steunaanvragen binnengekomen, daarvan zijn 111 toegewezen.
De toewijzingen fluctueren tussen de € 250,- en € 10.000,-.
In totaal werd een bedrag ad € 308.625,- toegekend.
De pachten fluctueren met het door het LEI vastgestelde tarief voor onze pachtregio en waren iets lager dan in 2013, daarentegen steeg de opbrengst van de beleggingsportefeuille. Hogere dividendopbrengsten compenseerden ruimschoots de lagere inkomsten uit vastrentende waarden.
Het voordelig saldo over 2014 is daarmee in totaal iets hoger dan het voorafgaande jaar.


Onze uitgeoefende activiteiten 2015


Onze uitgeoefende activiteiten 2016


Onze uitgeoefende activiteiten 2017


Financiële verantwoording 2012
Het financiële resultaat ligt in lijn met dat van het voorafgaande jaar. De inkomsten staan als gevolg van de lage bankrentes wel onder druk.
Het netto-resultaat is beschikbaar voor uitdeling aan doelen zoals in het beleidsplan verwoord.


Financiële verantwoording 2013


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016


Financiële verantwoording 2017