Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Vrienden van het Volendams Museum

Doelstelling
De Stichting heeft ten doel:

- het bijeenbrengen, beheren, administreren en vervreem-
den van door middel van schenking, erfstelling of an-
derszins verkregen gelden, effecten en andere goederen
ten behoeve van het Volendams Museum te Volendam;

- het verkrijgen, in stand houden, aanvullen en verbete-
ren van verzamelingen op het gebied van kunst, fotogra-
fie en andere disciplines ten behoeve van, alsmede het
in bruikleen geven van(onderdelen van) zodanige verza-
melingen aan het Volendams Museum, alsmede al hetgeen
met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorder-
lijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Vrienden van het Volendams Museum
Ook bekend als: Stichting Vrienden van het Volendams Museum
Telefoonnummer: 0299369258 b.g.g. 0299362377
K.v.K. 37126828
RSIN/Fiscaal nummer: 816165622
Website adres: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/1562
E-mail: Hein@hmschilder.nl

Adres: Zeestraat 41
Postcode: 1131 ZD
Plaats: Volendam

Postadres: Zeestraat 41
Postcode: 1131 ZD
Plaats: Volendam

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting bestaat uit maximaal zeven (7) leden.

Voorzitter: Keizer, Wilhelmus Ignatius Maria
Penningmeester: Bond, Cornelis Johannes Hyacintus
Secretaris: Bond, Cornelis Johannes Hyacintus

Bestuurslid: Molenaar, Johannes Maria
Bestuurslid: Butter Johannes Ignatius Maria
Bestuurslid: Stroek, Lourens Jacobus Maria

en overige leden:


Ons beleidsplan
Het werven van fondsen gebeurt op verschillende manieren.
De voornaamste inkomstenbron vormt de jaarlijkse uitgave van het Museumjaarboek. In het jaarboek wordt altijd een duidelijke beschrijving gegeven van de seizoenstentoonstelling in het museum. Het steeds wisselend thema wordt beschreven aan de hand van historisch bronmateriaal, archief- en museumezoek en interviews met ter zake deskundigen. Het samenstellen van het jaarboek, alsmede de huis aan huis bezorging daarvan bij de afnemers geschiedt door vrijwilligers.

Een andere bron van inkomsten vormt de betaling door donateurs die door betaling van een bijdrage van 12 euro of meer per jaar het gehele jaar op vertoon van de begun-stigerskaart gratis toegang tot de tentoonstellingen in het museum hebben. Om meer inkomsten te genereren wordt de mogelijkheid onderzocht om het uitgeven van meer cultuurhistorische boekwerken financieel mogelijk te maken.

De stichting heeft o.a. in de afgelopen jaren een boekwerk uitgegeven over de gehouden tentoonstelling over de huisarbeid in Volendam gedurende de afgelopen eeuwen en het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden.

Voor het financieel overzicht van de stichting wordt verwezen naar het financieel jaarverslag.


Ons beloningsbeleid
De stichting beoogt niet het maken van winst. De bestuursleden ontvangen geen beloning. Hierdoor vormen de kosten van beheer en verwerving slechts een gering bedrag. De verworven fondsen worden uitsluitend aangewend ten behoeve van museale en cultuurhistorische activiteiten. Het eventuele saldo bij liquidatie zal uitsluitend ten goede komen aan de Stichting Volendams Museum

Onze uitgeoefende activiteiten 2012
Een andere bron van inkomsten vormt de betaling door donateurs die door betaling van een bijdrage van 12 euro of meer per jaar het gehele jaar op vertoon van de begunstigerskaart gratis toegang tot de tentoonstellingen in het museum hebben. Om meer inkomsten te genereren wordt de mogelijkheid onderzocht om het uitgeven van meer cultuurhistorische boekwerken financieel mogelijk te maken.

De stichting heeft o.a. in de afgelopen jaren een boekwerk uitgegeven over de gehouden tentoonstelling over de huisarbeid in Volendam gedurende de afgelopen eeuwen en het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Zie website: www.volendamsmuseum.nl

Voor het financieel overzicht van de stichting wordt verwezen naar het financieel jaarverslag.


Onze uitgeoefende activiteiten 2013
idem 2012. Zie website: www.volendamsmuseum.nl

Onze uitgeoefende activiteiten 2014
idem 2013. Zie website: www.volendamsmuseum.nl

Onze uitgeoefende activiteiten 2015
idem 2014. Zie website: www.volendamsmuseum.nl

Onze uitgeoefende activiteiten 2016
idem 2015. Zie website: www.volendamsmuseum.nl

Onze uitgeoefende activiteiten 2017
idem 2016. Zie website www.volendamsmuseum.nl

Financiële verantwoording 2012
Zie de hierbij geüploade financiële verantwoording 2012.

Financiële verantwoording 2013
Zie de hierbij geüploade financiële verantwoording 2013.

Financiële verantwoording 2014
Zie de hierbij geüploade financiële verantwoording 2014.

Financiële verantwoording 2015
Zie de hierbij geüploade financiële verantwoording 2015.

Financiële verantwoording 2016
Zie de hierbij geüploade financiële verantwoording 2016.

Financiële verantwoording 2017
Zie de hierbij geüploade financiële verantwoording 2017.

Kamer van Koophandel uittreksel