Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Teenstra Foundation

Doelstelling
De stichting heeft ten doel bij te dragen aan het dienstideaal van de Rotary-organisatie door het verlenen van materiële en geestelijke steun aan personen en instellingen, zowel in als buiten Nederland, die daaraan behoefte hebben. De doelgroep is met name gericht op de jeugd.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Teenstra Foundation
Ook bekend als: Stcihting Teenstra Foundation
Telefoonnummer: 06-23065080
K.v.K. 41200950
RSIN/Fiscaal nummer: 8167.666.05
Website adres: www.rotary.nl
E-mail: vanzijlaena@hetnet.nl

Adres: Warinenpoort 76
Postcode: 3991JZ
Plaats: Houten


Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
J. Hemminga, voorzitter
E.P. Bergsma, secretaris
E.G.M. van Zijl, penningmeester


Ons beleidsplan
Hoofdlijnen beleidsplan
Het werkterrein omvat projecten voor de Nederlandse en/of internationale gemeenschap. Bij projecten moet Rotary betrokken zijn. De doelstelling van het project moet aansluiten bij de idealen en normen van Rotary International en zijn gericht op “to improve lives and meet human needs”.
Aan een projectaanvraag worden diverse eisen gesteld.
De financiering van de projecten vindt plaats door het werven van subsidies, donaties, schenkingen, erfstellingen en andere verkrijgingen, alsmede door de revenuen van het belegde vermogen.


Ons beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning. Eventueel gemaakte onkosten worden vergoed.

Onze uitgeoefende activiteiten 2017
Het boekjaar van de stichting loopt van 1 juli tot en met 30 juni. In het boekjaar 2016/2017 heeft de stichting een bijdrage gegeven in de kosten van het via Rotary georganiseerde Vlielandkamp (voor kinderen die niet op vakantie kunnen), alsmede voor enkele andere Rotary-gebonden projecten.
Daarnaast heeft het bestuur ook het afgelopen jaar een defensief beleggingsbeleid gevoerd ten aanzien van de aan haar toevertrouwde gelden.


Financiële verantwoording 2017