Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Handelingen Afrika

Doelstelling
De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van betere leefomstandigheden voor de kwetsbare bevolking –van Zimbabwe;
b. het bevorderen van het bereiken van een bepaald niveau van duurzame gemeenschapsontwikkeling zonder onderscheid naar geslacht, in de context –van goed bestuur en decentralisatie alwaar de meerderheid toegang heeft tot–basis sociale voorzieningen;
c. het bevorderen van de introductie van een dorps-ondernemersschap, door de ontwikkeling van gesponsorde op kleine schaal landbouwkundige- en andere –projecten die bijdragen aan het levensonderhoud van de dorpsbewoners;
d. het bevorderen van culturele uitwisselingsprogramma's tussen Nederland en –Zimbabwe op het gebied van kunst, cultuur, ondernemerschap
e. het ondersteunen van integratie en eenheid onder de Zimbabwanen, wonende in Nederland;
f. het faciliteren van de betrokkenheid van Zimbabwanen en andere Afrikanen —wonende in Nederland teneinde volledige integratie te bevorderen;
g. het faciliteren van hulp in de vorm van onderhoudstoelagen of ontwikkeling—voor de hulpbehoevenden zoals voorgeschreven;
h. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de —ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Handelingen Afrika
Ook bekend als: Stichting Handelingen Afrika
Telefoonnummer: 0703260037
K.v.K. 51057131
RSIN/Fiscaal nummer: 823070232
Website adres: http://stichandafrika.eu
E-mail: info@stichandafrika.eu

Adres: Jan Vosstraat 14
Postcode: 2533TX
Plaats: The Hague

Postadres: Jan Vosstraat 14
Postcode: 2533TX
Plaats: The Hague

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Bestuurders
Naam Dandara, Mabasa Eckem
Datum in functie 05-10-2010 (datum registratie: 15-10-2010)
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Aanvang (huidige) bevoegdheid 01-01-2011

Naam Dandara, Zivanayi Wellington
Datum in functie 01-01-2011 (datum registratie: 20-01-2011)
Titel Secretaris
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)


Ons beloningsbeleid
Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen (en beloning)

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Kamer van Koophandel uittreksel