Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Guardian Angels Nederland

Doelstelling
Stichting Guardian Angels Nederland is opgericht in 2000 met als doel; service en ondersteuning verlenen bij voornamelijk Christelijke evenementen. Vanaf 2009 is de Stichting verbonden aan diverse organisaties in Burkina Faso waar de financiële en materiële opbrengsten worden gebruikt voor diverse medische- en trainings-doeleinden om het leven te verbeteren van kwetsbare jonge vrouwen.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Guardian Angels Nederland
Ook bekend als: Stichting Guardian Angels Nederland
Telefoonnummer: + 31 (0)85 800 0031
K.v.K. 08132604
RSIN/Fiscaal nummer: 814423929
Website adres: www.guardian-angels.nl
E-mail: info@guardian-angels.nl


Postadres: Postbus 123
Postcode: 2740 AC
Plaats: Waddinxveen

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Onze bestuurssamenstelling is als volgt:

David Hoogerdijk- Voorzitter
Eduard Vel Tromp - Penningmeester
Jan-Willem v/d Brink - Algemeen bestuurslid
Anton Verschoor - Algemeen directeur

Bovenstaande personen controleren gezamenlijk inkomsten en uitgaven.


Ons beleidsplan
De Guardian Angels kunnen bij ieder evenement gevraagd worden om te dienen als ordedienst, bij voorkeur werken de Guardian Angels bij evenementen met een christelijke grondslag.

Werving van gelden:

Stichting Guardian Angels Nederland haalt zijn budget voor de projecten in Burkina Faso uit de giften die zij ontvangt voor het dienen op evenementen als ordedienst en uit sponsoring door bedrijven en particulieren. De gelden worden te allen tijde gebruikt voor algemeen nut! Onder algemeen nut wordt voor een groot deel verstaan: de ondersteuning van de projecten in Burkina Faso.

Beschikking over vermogen:

Het bestuur bepaalt te allen tijde welke uitgaven worden gedaan voor de stichting. Ook het deel dat gebruikt wordt voor Burkina Faso moet worden goed gekeurd door het complete bestuur. Uitgaven voor onderhoud, vervanging en verbetering van materiaal van de stichting kan alleen gebeuren na goedkeuring van het bestuur

Verhouding wervingskosten/beheerskosten t.o.v. bestedingen:

Het bestuur zal er ten alle tijden zorg voor dragen dat de kosten die gemaakt worden voor onderhoud en of de projecten in Burkina Faso mee fluctueren maar nooit meer zullen zijn dan de inkomsten welke afkomstig zijn van de uitgevoerde werkzaamheden en de binnen gekomen sponsorgelden.


Ons beloningsbeleid
Geen van de bestuursleden teamleiders of overig personeel ontvangt gage voor de werkzaamheden. Betaling aan bestuur, teamleiders en overig personeel kan alleen geschieden in de vorm van kostendekking, hiervoor moet te allen tijde een factuur/bon worden ingeleverd om dit te kunnen verantwoorden.

Financiële verantwoording 2013
In het financieel jaarverslag 2013 is teven het baten en lasten overzicht opgenomen van 2012

Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016


Financiële verantwoording 2017