Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Kerkgenootschap New Song Dordrecht

Doelstelling
Doelstelling
1. Het kerkgenootschap stelt zich als doel het leveren van een
bijdrage aan de bevestiging en verhoging van de geestelijke,
sociale en morele normen en waarden van onze samenleving,
waarbij het Evangelie van Jezus Christus, een centraal leidend
beginsel is.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Kerkgenootschap New Song Dordrecht
Ook bekend als: New Song Dordrecht
Telefoonnummer: 0614384642
K.v.K. 51766043
RSIN/Fiscaal nummer: 850161277
E-mail: newsongdordrecht2017@gmail.com

Postcode:

Postadres: Postbus 716
Postcode: 3300 AS
Plaats: Dordrecht

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Voorzitter, secretaris en penningmeester

Op grond van de wettelijke bepalingen mag de geloofsovertuiging van enig persoon niet worden bijgehouden. Daarom hoeven slechts de functies worden gepubliceerd


Onze uitgeoefende activiteiten 2016
Pastorale medewerkers
Frencel & Rudsela Sterling

Samenkomsten
Vrijdag 19:30 – 21:30 Gebed en Bijbelstudie
Zondag 11:00 – 15:00 Zondagdienst


Onze uitgeoefende activiteiten 2017
Pastorale medewerkers
Frencel & Rudsela Sterling

Samenkomsten
Vrijdag 19:30 – 21:30 Gebed en Bijbelstudie
Zondag 11:00 – 15:00 Zondagdienst


Financiële verantwoording 2016
New Song Dordrecht

Staat van baten en lasten over het jaar 2016 (in €)

Totaal baten
29.735

Overzicht lasten:
Huisvestingskosten 15.418
Kosten m.b.t. eredienst 3.364
Giften
1.063
Inkopen voor keuken 2.923
Bankkosten 162
Kosten priester 4.391
Stichting Organisatie New Song 617
Geldopnames 315
Zomerkamp zondagsschool 781
Diversen 4.425

–------
Totaal lasten
33.459

–--------
Meer lasten dan baten
3.724

======

Vermogensvergelijking:
Saldo bank per 1 januari 2016 4.875
Saldo bank per 31 december 2016 1.151

–---------
Afname banksaldo in 2016 3.724

======