Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Steunstichting Onderwijs en Opvoeding jeugdigen Afrika

Doelstelling
Het statutaire doel van de stichting is
-Het werven en in stand houden van fondsen ter ondersteuning van het project "Kinderdorp
Usakos" en vergelijkbare projecten op het gebied van onderwijs en opvoeding/opvang
jeugdigen in Afrika.
-het verrichten van alle handelingen die in de ruimste zin verband houden met en/of
bevorderlijk kunnen zijn voor eerstgenoemde doelstelling

Algemene gegevens
Naam ANBI: Steunstichting Onderwijs en Opvoeding jeugdigen Afrika
Ook bekend als: Stichting -SOJA
Telefoonnummer: 035-5410078
RSIN/Fiscaal nummer: 850426030
Website adres: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/2267
E-mail: jittedejong@hotmail.com

Adres: Gasthuisring 54
Postcode: 5041 DT
Plaats: Tilburg

Postadres: Gasthuisring 54
Postcode: 5041 DT
Plaats: Tilburg

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Voorzitter: dhr. J.L.W. de Jong
Penningmeester: fr. J.H. Grever
Secretaris: Mevr. E.I. van Sloten- vab de Munt
Lid: dhr. A.E.M. Nefs
Lid: Fr. B. Huitema


Ons beleidsplan
De stichting tracht dit doel te bereiken door:
-het beheren van vermogen
-het ter beschikking stellen van beleggingsinkomsten aan de educative projecten in Afrika, waaronder de Stichtingen CEC (Children's education Centre) en Anistemi (beroepsonderwijs)
-het ontwikkelen van activiteiten ten einde fondsen te werven.

Vermogen van de Stichting:

De stichting dient een minimaal vermogen in stand te houden, welk minimum onder voorwaarden tijdelijk kan worden aangepast om lange termijn projecten te kunnen continueren. De opbrengsten en eventuele extra dotaties uit het vermogen worden na goedkeuring door het bestuur van de Stichting SOJA aan de gesteunde stichtingen in Afrika in termijnen uitgekeerd.

Vermogen van de stichting wordt gevormd door:
-het per 14 november 2010 aanwezige belegd vermogen, welke is overgeheveld van de
Stichting Kinderdorp Usakos
-de verworven fondsen
-eventuele subsidies, schenkingen, erfstelling etc.
- vermogensaanwas door beleggingen onder beheer van de ABN Amro - Charitatieve instellingen.Ons beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen geen vergoeding voor verrichte werkzaamheden, met uitzondering van gemaakte kosten.

Onze uitgeoefende activiteiten 2012
inkomsten uit beleggingen beschikbaar stellen aan de Trust van het kinderdorp Usakos
na overleg van de vereiste documenten door de trust.


Onze uitgeoefende activiteiten 2013
inkomsten uit beleggingen beschikbaar stellen aan de Trust van het kinderdorp Usakos
na overleg van de vereiste documenten door de trust.


Onze uitgeoefende activiteiten 2014
inkomsten uit beleggingen beschikbaar stellen aan de Trust van het kinderdorp Usakos
na overleg van de vereiste documenten door de trust.


Onze uitgeoefende activiteiten 2015
Per 24 augustus 2015 zijn de:
"Stichting tot steun aan de Stichting Kinderdorp Usakos" (RSIN 850426030) en
"Stichting Kinderdorp Usakos"(RSIN 9806532) samengebracht door een naamswijziging in:
"Steunstichting onderwijs-opvoeding jeugdigen Afrika" ook genoemd "Stichting SOJA".

De volgende activiteiten zijn ondernomen:
inkomsten uit beleggingen beschikbaar stellen aan de Trust van het kinderdorp Usakos
na overleg van de vereiste documenten door de trust.(kinderen 3-18 jaar)

In 2015 is een contract gesloten met de Stichting Anistemi in Usakos, welke stichting zich richt op beroepsonderwijs in de regio van Usakos waar deze vorm van opleiding ontbreekt.
Doel: kinderen 16 + een opleiding te geven om tot zelfstandige deelnemers aan de maatschappij uit te groeien.
Op langere termijn zal de focus van SOJA gericht zijn deze laatste ontwikkeling.


Onze uitgeoefende activiteiten 2016
De volgende activiteiten zijn ondernomen:
inkomsten uit beleggingen beschikbaar stellen aan de Trust van het kinderdorp Usakos
na overleg van de vereiste documenten door de trust.(kinderen 3-18 jaar)

In 2015 is een contract gesloten met de Stichting Anistemi in Usakos, welke stichting zich richt op beroepsonderwijs in de regio van Usakos waar deze vorm van opleiding ontbreekt.
Doel: kinderen 16 + een opleiding te geven om tot zelfstandige deelnemers aan de maatschappij uit te groeien.
Op langere termijn zal de focus van SOJA gericht zijn deze laatste ontwikkeling.
in 2016 zijn goede vorderingen gemaakt en heeft de overheid de school geaccrediteerd, waardoor verdere uitbreiding mogelijk is in 2017.


Onze uitgeoefende activiteiten 2017
In 2017 Is uitvoering gegeven aan het voorstel uit 2016 van de Trust van het kinderdorp in Usakos (CET) om het kinderhuis te sluiten in lijn met de aanbevelingen van de Verenigde Naties (Unicef). Belangrijkste reden in dit advies is de borging van een meer persoonlijke band tussen het kind (nu in een kindertehuis tot 18 zonder vervolgopvang) en een familielid of pleegouder waardoor een terugval positie voor het kind bestaan na 18 jaar blijft bestaan. Hiermee kan worden voorkomen, dat kinderen van 18+ in problemen komen (werkeloos, drugs, prostitutie etc). Soja heeft aan CET meegedeeld dat het in principe deze kinderen, die nu in pleeggezinnen zijn geplaatst tot uiterlijk 2026 zal blijven ondersteunen, onder overeengekomen voorwaarden. Hiervoor in in de jaarrekening opgenomen, dat er een doelbestemming van € 400.000 voor dit doel zal worden aangehouden.

De ondersteuning van de Stichting Anistemi (Vakonderwijs) sinds 2015 werpt zijn vruchten af en geeft een groeiend aantal leerlingen en cursussen weer. In 2018 wordt besloten over de zeer waarschijnlijke continuering van onze financiele steun.

Een aantal veelbelovende individuele studenten uit het kinderhuis worden individueel ondersteund bij hoger en universitair onderwijs. dit programma zal worden voortgezet.


Financiële verantwoording 2012


Financiële verantwoording 2013


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016


Financiële verantwoording 2017