Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Gloryministries

Doelstelling
Het verkondigen van het evangelie van Jezus Christus door onder andere het (doen) geven van onderwijs, counseling, workshops en praktische trainingen zonder winst of winstoogmerk en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Gloryministries
Ook bekend als: Stichting Gloryministries
Telefoonnummer: 06 29489677
K.v.K. 34327286
RSIN/Fiscaal nummer: 820448825
Website adres: http://stichting.gloryministries.nl
E-mail: info@gloryministries.nl

Adres: Kruishaarseweg 1
Postcode: 3882 LP
Plaats: Putten

Postadres: Kruishaarseweg 1
Postcode: 3882 LP
Plaats: Putten

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
Martin Kollaard, Voorzitter
Eduard Vorsterman van Oijen, Secretaris
Cees Klepper, Penningmeester


Ons beleidsplan
Het Beleidsplan van Stichting Gloryministries kan via de bijlage worden geraadpleegd.

Ons beloningsbeleid
De Stichting keert geen beloning uit aan een oprichter of aan een bestuurder. Wel worden onkosten die bestuurders of vrijwilligers maken in de uitoefening van hun functie binnen de doelstelling van de Stichting vergoed op declaratiebasis.

Onze uitgeoefende activiteiten 2012
In 2012 zijn naast de tweewekelijkse huis samenkomsten een tweetal "Open Huis" samenkomsten georganiseerd met gastsprekers. Daarnaast zijn op verschillende plaatsen in het land een aantal spreekbeurten en seminars gehouden. Op de website zijn regelmatig nieuwe artikelen geplaatst.
In vier nieuwsbrieven is (per kwartaal) aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten.


Onze uitgeoefende activiteiten 2013
In 2013 is gestart met het faciliteren van twee projecten "Xpedition Glory" en "Leaf of Life", wat vooral bestaat uit financieel beheer van de kosten en baten en een stuk strategische en geestelijke ondersteuning. De projectactiviteiten zelf worden door vrijwilligers uitgevoerd.
Ook is een nieuwe huiskring opgestart en zijn naast de tweewekelijkse huis samenkomsten twee "Open Huis" samenkomsten georganiseerd met gastsprekers. Daarnaast zijn op verschillende plaatsen in het land een aantal spreekbeurten en seminars gehouden en is er een doopdienst georganiseerd. Op de website zijn regelmatig nieuwe artikelen geplaatst.
In drie nieuwsbrieven is aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten.


Onze uitgeoefende activiteiten 2014
In 2014 bestonden de activiteiten uit:
- Het faciliteren van de projecten "Xpedition Glory" en "Leaf of Life" wat voornamelijk bestond uit financieel beheer van kosten en baten en strategische en geestelijke support.
- Het organiseren van tweewekelijkse huissamenkomsten via een tweetal huiskringen
- Het organiseren van een drietal 'Open Huis' samenkomsten met gastsprekers
- Het houden van een aantal spreekbeurten in verschillende plaatsen in het land
- Het organiseren van een doopdienst
- Het houden van een aantal counselling gesprekken met verschillende mensen
Daarnaast zijn op de website nieuwe artikelen geplaatst en is via een aantal nieuwsbrieven aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten


Onze uitgeoefende activiteiten 2015
In 2015 is gestart met het project "Creative Art" waarin mensen worden aangemoedigd hun creatieve talenten en profetische gaven te ontwikkelen via schilderworkshops.
Daarnaast worden profetisch schilderijen gemaakt en verkocht.
Verder bestonden de activiteiten in 2015 uit:
- Het faciliteren van de projecten "Xpedition Glory" en "Leaf of Life" wat voornamelijk bestond uit financieel beheer van kosten en baten en strategische en geestelijke support.
- Het organiseren van tweewekelijkse huissamenkomsten via een tweetal huiskringen
- Het organiseren van een tweetal 'Open Huis' samenkomsten met gastsprekers
- Het houden van een aantal spreekbeurten in verschillende plaatsen in het land
- Het houden van een aantal counselling gesprekken met verschillende mensen
Daarnaast zijn op de website nieuwe artikelen geplaatst en is via een aantal nieuwsbrieven aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten


Onze uitgeoefende activiteiten 2016
In 2016 bestonden de activiteiten uit het voortzetten van project "IdaPaula Art" (voorheen Creative Art) waarbij mensen worden aangemoedigd hun creatieve talenten en profetische gaven te ontwikkelen via schilderworkshops.
Daarnaast zijn er profetische schilderijen gemaakt en verkocht.
Verder bestonden de activiteiten in 2016 uit:
- Het faciliteren van de projecten "Xpedition Glory" en "Leaf of Life" wat voornamelijk bestond uit financieel beheer van kosten en baten en strategische en geestelijke support.
- Het organiseren van periodieke gebedssamenkomsten
- Het organiseren van een drietal 'Open Huis' samenkomsten met gastsprekers
- Het houden van een aantal spreekbeurten in verschillende plaatsen in het land
- Het houden van een aantal counselling gesprekken met verschillende mensen
Daarnaast zijn op de website nieuwe artikelen geplaatst en is via een aantal nieuwsbrieven aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten


Onze uitgeoefende activiteiten 2017
In 2017 is de focus van de activiteiten gericht op het opzetten van een Huis van Gebed in Nijkerk in nauwe samenwerking met Stichting Streams. In het kader daarvan heeft wekelijks overleg plaatsgevonden en zijn er vanaf februari tweewekelijkse open gebedssamenkomsten georganiseerd.
Daarnaast zijn in het kader van project "IdaPaula Art" diverse schilderworkshops georganiseerd, waarbij mensen worden aangemoedigd hun creatieve talenten en profetische gaven te ontwikkelen.
Verder bestonden de activiteiten in 2017 uit:
- Het faciliteren van de projecten "Xpedition Glory" en "Leaf of Life" wat voornamelijk bestond uit financieel beheer van kosten en baten en strategische en geestelijke support.
Project Leaf of Life is in 2017 beëindigd omdat activiteiten worden voortgezet binnen de nieuwe Stichting HisTree of Life (HTOL).
- Het organiseren van periodieke gebedssamenkomsten
- Het houden van een aantal spreekbeurten in verschillende plaatsen in het land
- Het houden van een aantal counselling gesprekken met verschillende mensen
Daarnaast zijn op de website nieuwe artikelen geplaatst en is via een aantal nieuwsbrieven aan de achterban verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten


Financiële verantwoording 2012


Financiële verantwoording 2013


Financiële verantwoording 2014


Financiële verantwoording 2015


Financiële verantwoording 2016


Financiële verantwoording 2017


Kamer van Koophandel uittreksel