Gepubliceerde gegevens
ANBI instelling

Meld hier
uw ANBI aan

ANBI instelling
Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente

Doelstelling
De stichting WOPiT heeft als doel het bevorderen van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische beperking. De stichting beoogt eigentijdse, zelfstandige woningen te laten bouwen en in beheer te nemen, waarin mensen met een psychiatrische beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en tegelijkertijd gebruik kunnen maken van gemeenschappelijke voorzieningen.
Woonbegeleiding, gericht op herstel in het kader van Systematisch Rehabilitatiegericht Handelen, vormt een belangrijk onderdeel van deze woningen. De begeleiding richt zich op de specifieke vraag van iedere bewoner en wordt nauwkeurig afgestemd met de behandeling vanuit de GGZ, opdat er een optimale vorm van zelfstandig begeleid wonen voor iedere individuele bewoner tot stand komt.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente
Ook bekend als: Stichting WOPiT
Telefoonnummer: 06-20567860
K.v.K. 08150716
RSIN/Fiscaal nummer: 817010373
Website adres: www.wopit.nl
E-mail: kantoor@wopit.nl

Adres: Dieselstraat 17C
Postcode: 7553 TH
Plaats: Hengelo (Ov)

Postadres: Dieselstraat 17C
Postcode: 7553 TH
Plaats: Hengelo (Ov)

Verantwoording
Onze bestuurssamenstelling
De heer H.K. Nijhuis, voorzitter
Mevrouw B.H. Kok-Bouma, penningmeester
Mevrouw A. Holtland, bestuurslid


Ons beleidsplan
Beleidspunten WOPiT

Werk wat gedaan wordt:De stichting realiseert kleinschalige wooncomplexen voor mensen met een psychiatrische beperking (de doelgroep). De wooncomplexen bestaan uit 12 tot 24 zelfstandige appartementen en een gemeenschappelijke woonkamer en keuken. Sinds 2011 beheert WOPiT een complex in Hengelo voor 16 mensen (members). Voor 2014 – 2015 zijn woonprojecten gepland in de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hof van Twente (Goor)
De ondersteuning die de stichting levert is gericht op de eigen mogelijkheden en capaciteiten van de members om te kunnen participeren in het maatschappelijke leven en hun welbevinden te stimuleren. De members worden daartoe gecoacht door speciaal hiervoor getrainde en opgeleide medewerkers.
Sinds 2014 is de stichting gestart met het “Herstel!punt Hengelo”. Van hieruit wordt ondersteuning verleend aan mensen die tot de doelgroep behoren en niet in een kleinschalig wooncomplex (willen) wonen . In eerste instantie worden van uit het “Herstel!punt Hengelo” mensen in de gemeenten Hengelo en Hof van Twente ondersteund.

Manier waarop de instelling geld werft: Voor het realiseren van de wooncomplexen wordt samengewerkt met investeerders (woningbouwcorporaties en particuliere investeerders). De members huren de woningen zelf en betalen hun huur uit hun inkomen (veelal een uitkering). De stichting huurt de centrale ruimte bestaande uit een gemeenschappelijke woonkamer en keuken van de investeerder.
Voor de inrichting van de centrale ruimte van de wooncomplexen werft de stichting geld door middel van sponsoring, subsidies, schenkingen, crowdfunding en legaten.
Voor de verleende ondersteuning sluiten de members een ondersteuningscontract dat gekoppeld is aan het huurcontract. De verleende ondersteuning is maatwerk en wordt betaald uit het PGB van de members.

Beheer van het vermogen van de instelling en de besteding van het vermogen: Het exploitatie resultaat van de stichting gaat naar de bestemmingsreserves. Dit betreft onder meer reserves voor scholing van medewerkers, opleiding van ervaringswerkers, opstart ambulante begeleiding, onderhoud en inrichting centrale ruimte wooncomplexen en aanloopkosten van toekomstige woonprojecten. (zie ook onder financiële verantwoording/jaarrekening 2012).

Statuten Zie bijlage


Ons beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten en/of een niet bovenmatig vacatiegeld.

Voor het beloningsbeleid van het in dienst zijnde personeel wordt verwezen naar de CAO GGZ.


Onze uitgeoefende activiteiten 2012
Voor de uitgeoefende activiteiten in 2013 en de geplande activiteiten zie bijgevoegd plan en het jaarverslag van 2012.

Financiële verantwoording 2012
Voor de balans en de staat van baten en lasten inclusief een toelichting zie bijgevoegde jaarrekening 2012